Logo Gmina Sobienie-Jeziory

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 6203
W sumie: 73087

Przyroda i Turystyka

NADWIŚLAŃSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Gmina Sobienie-Jeziory w 99% znajduje się na obszarze Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, co stanowi 9287 ha powierzchni gminy, dla którego obowiązują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Nr 68 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów garwolińskiego, mińskiego i otwockiego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 164, poz. 5193). Obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

MAZOWIECKI PARK KRAJOBRAZOWY

Utworzony w 1986/87 roku, w 2001 roku otrzymał imię Czesława Łaszka wieloletniego wojewódzkiego konserwatora przyrody. Park został utworzony w celu ochrony lasów i najcenniejszych przyrodniczo obszarów po prawej stronie Wisły. Obejmuje teren dzielnic warszawskich: Wawer i Wesoła, oraz gmin: Józefów, Otwock, Wiązowna, Karczew, Celestynów, Kołbiel, Osieck, Sobienie Jeziory oraz Pilawa. Swym zasięgiem obejmuje prawie 16 000 hektarów lasów
i łąk. Północno-wschodni fragment gminy Sobienie-Jeziory znajduje się w granicach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i zajmuje 264 ha. Ponad 70% powierzchni całego parku zajmują 
lasy, przede wszystkim lasy iglaste
z niemal wszystkimi typami borów. Dominującym zespołem leśnym jest bór świeży, często występuje tu też bór wilgotny, porastający obniżenia między wydmami. Na terenie parku zachowały się również torfowiska wszystkich typów, m.in. rozległe "Bagno Całowanie" oraz inne zespoły charakterystyczne dla obszarów podmokłych, takie jak olsy czy łęgi. Wśród drzew dominującym gatunkiem jest Sosna zwyczajna. Na terenach bagiennych występuje w postaci karłowatej. Wśród drzew liściastych częste są: brzozaolsza i dąbReliktem jest rosnąca na Bagnie Całowanie brzoza niska. W borach występuje wiele rzadkich, często chronionych roślin takich jak rosiczka okrągłolistnapośrednia i długolistnabagno zwyczajnemodrzewnicamącznica lekarska i lilia złotogłów.
W runie 
olsównie można spotkać kaczyńca złotego i psiankę słodkogórz. W sporadycznie występujących lasach grądowych runo tworzą: zawilec gajowypszeniecperłówka zwisłaturówka wonna oraz podkolan biały. Ciekawostką botaniczną jest występujący tu niewielki krzew wawrzynek wilczełyko. Na łąkach spotkać można charakterystyczne dla tego obszaru zioła: krwawnicębabkę lancetowatąfirletkę poszarpanąrzeżuchę łąkowągnidosza królewskiego oraz bardzo rzadkie storczykowate.

 

BAGNO CAŁOWANIE PLH 140001

Na terenie obszaru Bagno Całowanie PLH 140001 stwierdzono występowanie zagrożonych w skali Europy i kraju siedlisk torfowiskowych, łąkowych, muraowych oraz leśnych (łęgi i bory bagienne). 11 rodzajów siedlisk znajduje się na Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, a zajmują one łącznie prawie 60% obszaru. Stwierdzono tu też występowanie 6 gatunków zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Szczególnym walorem obiektu jest mozaikowa struktura krajobrazu i związane z nią duże zróżnicowanie przyrodnicze, a co za tym idzie – bogactwo florystyczne i faunistyczne. Odnotowano tu ponad 500 gatunków roślin, wśród nich liczne rzadkie i zagrożone, a także rzadkie gatunki motyli. Niezwykle cenne dla zachowania bioróżnorodności obiektu ciepłolubne murawy napiaskowe.

 

BAGNO CAŁOWANIE PLB 140011

Bagno Całowanie to ostoja ptasia o randze krajowej K54. Gniazduje tu 127 gatunków ptaków. Występuje co najmniej 18 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 3 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C3, C6) następujących gatunków ptaków: błotniak zbożowy (PCK), sowa błotna (PCK), kulik wielki (PCK); w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występują: derkacz
i błotniak łąkowy oraz świerszczak (>0,5% populacji krajowej). Na terenie obszaru stwierdzono występowanie zagrożonych w skali Europy siedlisk torfowiskowych, łąkowych, murawowych oraz leśnych (łęgi i bory bagienne). Występuje 9 typów siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej – łącznie zajmują one 30% obszaru. Szczególnym walorem obiektu jest mozaikowa struktura krajobrazu i związane z nią zróżnicowanie przyrodnicze, a co za tym idzie – bogactwo florystyczne i faunistyczne.

 

DOLINA ŚRODKOWEJ WISŁY PLB 140004

W Koncepcji Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET – PL gmina Sobienie- Jeziory znajduje się w obszarze węzłowym
o znaczenie międzynarodowym, oznaczonym jako 23 M – Obszar Środkowej Wisły. Największymi walorami przyrodniczymi, o randze międzynarodowej, odznacza się korytarz ekologiczny, który stanowi Wisła w granicach międzywala, z wyspami i nadrzecznymi łęgami. Dolina Środkowej Wisły PLB 140004 to bardzo ważna ostoja ptaków wodno – błotnych o randze europejskiej E46, gniazduje tam ok. 40-50 gatunków, w tym co najmniej 22 z załącznika
I Dyrektywy Ptasiej, 9 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C3, C6) następujących gatunków ptaków: brodziec piskliwy, krwawodziób, mewa czarnogłowa, mewa pospolita, ostrygojad (PCK), płaskonos, podgorzałka (PCK), podróżniczek (PCK), rybitwa białoczelna (PCK), rybitwa rzeczna, sieweczka obrożna (PCK), sieweczka rzeczna (PCK), śmieszka, zimorodek;
w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występuje bocian czarny, czajka i rycyk. W okresie wędrówek
w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występuje bocian czarny (do 245 osobników). W okresie zimy występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego (C2 i C3) czapli siwej i krzyżówki;
w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) zimuje gągoł i bielaczek; ptaki wodno-błotne występują zimą
w koncentracjach powyżej 20000 osobników (C4).

 

REZERWAT PRZYRODY "WYMIĘKLIZNA"

Został powołany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 1996 r. (M.P. z 1996 r. Nr 42, poz. 415) na powierzchni 62,37 ha. Jest to rezerwat leśny, częściowy. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych wielogatunkowych drzewostanów liściastych, iglastych i mieszanych o znacznym stopniu naturalności wraz z występującymi w nich gatunkami różnych ptaków lęgowych. Największą powierzchnię zajmują las mieszany wilgotny (33,8%), bór mieszany wilgotny (24,9%), bór mieszany świeży (21,4%) i ols jesionowy (19,9%), a gatunkami panującymi są sosna(68,6%) i olsza (17,9%).
W drzewostanie występuje tu 
brzoza omszona. Według opracowania rezerwatowego występują tu takie zbiorowiska, jak bór trzęślicowy – 177b, bór mieszany, grąd typowy, łęg olszowo-jesionowy oraz typowa dla nich roślinność. We florze stwierdzono obecność gatunków chronionych, takich jak wawrzynek wilczełykobluszcz pospolity, chronionych częściowo, jak porzeczka czarnakalina koralowakruszyna pospolitabagno zwyczajne i konwalia majowa. Z gatunków rzadkich można spotkać szczyr trwałyberberys zwyczajnyprzylaszczkę pospolitą. Na terenie rezerwatu obserwowano obecność występujących nielicznie ptaków, takich jak trzmielojadkrogulecsamotniksiniakdzięcioł średnigil zwyczajny i słonka zwyczajna. Występujące w centrum rezerwatu podmokłe łęgi i olsy
z bujnym podszytem zapewniają dzikom i innym ssakom bezpieczną kryjówkę. Jedną z największych rzadkości w tym rezerwacie jest gniewosz plamisty. Występują tu też jaszczurkiżaby.

 

POMNIKI PRZYRODY

Za pomniki przyrody uznano 12 drzew znajdujących się w miejscowości Siedzów, w parku dworskim. Są to okazy topoli białej, modrzewia, dębu szypułkowego, lipy drobnolistnej, klonu jaworu, buka pospolitego, jesionu wyniosłego
i sosny wejmutki.

 

 

WYPOCZYNEK

W Gminie Sobienie-Jeziory jest wiele pięknych miejsc idealnych do wypoczynku, zarówno aktywnego jak
i rekreacyjnego.

Liczne malownicze jeziora m.in. Dziecinowskie, Piwonińskie i Śniadkowskie oraz nadbrzeża majestatycznej, szerokiej
i dzikiej rzeki Wisły, sprzyjają wypoczynkowi nad wodą. Polski Związek Wędkarski organizuje zawody dla amatorów wędkarstwa.

Natomiast w południowo-wschodniej części gminy, gdzie występują największe kompleksy leśne można wypoczywać zbierając owoce runa leśnego.

W Sobieniach Szlacheckich powstał ośrodek pn. Sobienie Królewskie Golf & Country Club obejmujący 18-dołkowe pole golfowe. Akademia golfa jest doskonałym miejscem wypoczynku dla początkujących i bardziej zaawansowanych golfistów. 

Na terenie gminy zlokalizowany jest ośrodek awiacji, który posiada własne lądowisko. Jest on doskonałym miejscem realizacji pasji i zamiłowania do lotnictwa. Ośrodek dysponuje własną flotą lotniczą oraz miejscami do hangarowania samolotów i śmigłowców.

Wójt gminy

Wójt Gminy
Sobienie-Jeziory
Kamil Choim

Przyjmuje w sprawie
skarg i wniosków
w poniedziałki w godz. 15.00-17.00.
Wójt przyjmuje interesantów
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

PYTANIA DO WÓJTA
 można kierować na adres e-mail: kchoim@gminasj.pl

 

Casinò online: il casinò importato a casa tua

Quest'estate, approfittate delle molte innovazioni che gli sviluppatori stanno portando per rendere i casinò online più attraenti. Uno dei molti vantaggi è la possibilità di giocare a distanza.

Infatti, grazie ai casinò online, ora puoi giocare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ovunque tu sia. Tutto ciò di cui avete bisogno è una connessione internet e un computer portatile o un telefono cellulare per connettervi. Con un solo clic, avrai accesso istantaneo e illimitato a una vasta selezione di giochi per tenerti occupato tutta l'estate.

Se stai giocando in modalità "reale

È estate, e i casinò online ti porteranno in un viaggio con nuovi ed esotici giochi di casinò. Con l'innovativo casinò dal vivo, godetevi il video sui tavoli di poker, craps e roulette senza alcun tress. Per tutto il tempo sei guidato dalle animazioni e dall'intervento del croupier.

L'aspetto della sicurezza non viene trascurato nei casinò online http://sarzanagolfclub.it. Tecnologie molto più avanzate e protocolli di sicurezza proteggono le vostre informazioni personali: nome, numero di telefono, indirizzo, così come le vostre transazioni bancarie.

L'estate è più divertente con i bonus. I casinò online ti offrono sempre di più. Raddoppia o addirittura triplica il tuo deposito iniziale. Subito dopo il tuo primo deposito, ricevi un bonus di benvenuto. Dopo di che avrete diritto a bonus fedeltà e promozioni in denaro reale o in regali: viaggi, auto, soggiorno in un hotel di lusso, gadget elettronici, ecc.

Ravviva la tua estate con giochi gratuiti

Non vuoi metterci dei soldi ma vuoi comunque giocare? La modalità divertimento è per te. Ti dà accesso a tutti i giochi senza fare un deposito. Solo per divertimento. Se stai imparando a giocare, questa è una buona opportunità per imparare il gioco.

Cosa dire in conclusione

Ricordiamo alla fine che la vostra estate può diventare indimenticabile con un semplice clic su un jackpot progressivo. E anche senza, si può ancora godere delle virtù del gioco d'azzardo giocando per divertimento nei casinò online che offrono questo tipo di servizio. Niente soldi da scommettere, niente stress. Ma su alcuni siti, potresti anche vincere qualche euro. In caso contrario, avrete certamente imparato a padroneggiare alcuni dei meccanismi del gioco d'azzardo online.

Godziny pracy Urzędu:
pn. - godz. 9.00-17.00
wt.-pt. - godz. 7.00-15.00

Urząd Gminy Sobienie - Jeziory

ul. Garwolińska 16
08-443 Sobienie-Jeziory
tel. 25 685 80 90
tel./fax. 25 685 80 92
e-mail: gminasj@gminasj.pl

A visit to this place gives everyone as many pleasant impressions as the best payout online casino canada gives its players with its games and payouts. New impressions and bright emotions from new places and games always have a positive effect on the good condition of people.

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

czerwiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.