Logo Gmina Sobienie-Jeziory

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 7319
W sumie: 103822

Gospodarka

Gospodarka i rozwój Gminy Sobienie-Jeziory
Biorąc pod uwagę uwarunkowania rozwoju gminy wynikające z jej położenia geograficznego, środowiska przyrodniczego i kulturowego, aktualnego stanu zagospodarowania z uwzględnieniem przedsięwzięć przygotowanych do realizacji, za cel nadrzędny w rozwoju gminy Sobienie-Jeziory uznaje się poprawę warunków życia mieszkańców przy zachowaniu równowagi pomiędzy działalnością gospodarczą a ochroną środowiska przyrodniczego
i kulturowego.

 • Cele gospodarcze:
  - efektywny rozwój rolnictwa i przetwórstwa spożywczego w skali lokalnej, rozwój turystyki i rekreacji oraz usług związanych z obsługą ludności, rolnictwem oraz turystyką i wypoczynkiem;
  - poprawa stanu infrastruktury technicznej, zwłaszcza w zakresie gospodarki odpadami oraz wodno
  -ściekowej, dróg gminnych i powiatowych, elektroenergetyki, gazyfikacji i telefonizacji.

   
 • Cele przyrodnicze: 
  - ochrona walorów wszystkich elementów środowiska przyrodniczego, głównie tych najbardziej narażonych na degradację, a więc lasów, gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, a także powietrza atmosferycznego.

   
 • Cele kulturowe:
  - zachowanie cennych zasobów dziedzictwa kulturowego (układów urbanistycznych, zabytków architektury i ich ekspozycji, miejsc pamięci, stanowisk archeologicznych.

   
 • Cele przestrzenne:
  - kształtowanie ładu przestrzennego, a więc ogólnego wizerunku gminy.

Polityka Gminy będzie wyrażać się w inicjowaniu działań zmierzających do realizacji powyżej sformułowanych celów,
w aktualnych warunkach uznanych za najważniejsze. Wychodząc naprzeciw zauważalnej tendencji do koncentracji ludności i usług w miejscowości gminnej, samorząd gminy kontynuuje praktykę wyprzedzającego przygotowywania
i uzbrajania terenów dla budownictwa mieszkaniowego i usługowego oraz działalności produkcyjnej. Jednym
z warunków poprawy jakości życia mieszkańców jest zapewnienie dobrej jakości wody pitnej. Cel ten został już osiągnięty, wszystkie miejscowości zostały objęte siecią wodociągową. Samorząd dąży również do rozwiązania problemu gospodarki ściekowej. Została już wybudowana oczyszczalnia ścieków, siecią kanalizacyjną została objęta miejscowość gminna. W sołectwach o rzadszej zabudowie sukcesywnie budowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków. Gmina dąży również do modernizacji sieci elektroenergetycznych zapewniając poprawę parametrów zaopatrzenia w energię elektryczną. W ostatnich latach miejscowość Sobienie-Jeziory została objęta również siecią gazową, planuje się także gazyfikację pozostałych sołectw.
Poprawa obsługi mieszkańców będzie osiągana poprzez tworzenie warunków dla coraz lepszego funkcjonowania publicznych placówek oświaty i służby zdrowia. Kontynuowane będą działania zmierzające do zwiększenia oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy i osób wypoczywających. Będą również czynione starania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenia przeciwpożarowego i powodziowego.

Wójt gminy

Wójt Gminy
Sobienie-Jeziory
Kamil Choim

Przyjmuje w sprawie
skarg i wniosków
w poniedziałki w godz. 15.00-17.00.
Wójt przyjmuje interesantów
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

PYTANIA DO WÓJTA
 można kierować na adres e-mail: kchoim@gminasj.pl

 

 

Godziny pracy Urzędu:
pn. - godz. 9.00-17.00
wt.-pt. - godz. 7.00-15.00

Urząd Gminy Sobienie - Jeziory

ul. Garwolińska 16
08-443 Sobienie-Jeziory
tel. 25 685 80 90
tel./fax. 25 685 80 92
e-mail: gminasj@gminasj.pl

A visit to this place gives everyone as many pleasant impressions as the best payout online casino canada gives its players with its games and payouts. New impressions and bright emotions from new places and games always have a positive effect on the good condition of people.

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

wrzesień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.