Logo Gmina Sobienie-Jeziory

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 8511
W sumie: 65634

Bezpieczeństwo

► Ważniejsze telefony alarmowe:

 1. Straż Pożarna Otwock – (22) 718 16 20 lub 998, 112
 2. Policja Sobienie-Jeziory – (25) 685 82 29 lub 997, (25) 60 41 411
          ⇒ Dzielnicowy: sierż. szt.  Artur Mróz  tel. 600 997 475
 3. Policja Karczew - (22) 780 67 35
 4. Policja Otwock – (22) 779 40 91
 5. Pogotowie ratunkowe Otwock - (22) 525 12 99, (22) 525 12 00 lub 999, 112
 6. Ośrodek Zdrowia Sobienie-Jeziory – (25) 685 80 26
 7. Pogotowie gazowe Osieck – (25) 685 72 84, 500 284 555
 8. Pogotowie wodociągi – 515 069 181
 9. Pogotowie energetyczne Garwolin – (25) 684 22 10, (25) 684 21 34
  Zgłaszanie awarii i uszkodzeń sieci elektroenergetycznej - tel. 991 lub 22 340 41 00
 

► Informacje o planowanych wyłączeniach prądu

 

Zanim przyjdzie powódź - instrukcja dla ludności

ZANIM PRZYJDZIE POWÓDŹ
( instrukcja dla ludności)

         Woda – jeden z najgroźniejszych żywiołów i największych statystycznych niszczycieli ludzkiego dobrobytu. Często trudno dokładnie przewidzieć, kiedy, gdzie i z jaką siłą uderzy oraz jakich dokona spustoszeń. Doświadczenia ostatnich lat, zwłaszcza lipca 1997 roku, dowodzą, że kataklizm ten może wystąpić także na terenie województwa mazowieckiego i to w najmniej oczekiwanym miejscu i momencie. Groźne są nie tylko duże rzeki takie jak Wisła, Bug czy Narew, ale także te niewielki, często na wyrost nazywane rzekami jak Utrata czy Kamienna.

         Czy katastrofie powodzi można zapobiec?

         Na pewno nie. Są nieuchronne i wpisane w naszą rzeczywistość. Można jedynie, poprzez realizację szeregu przedsięwzięć profilaktycznych, poważnie ograniczyć jej negatywne skutki.

         Instrukcja ta jest swoistym kompendium wiedzy na temat podstawowych zasad zachowania się przed powodzią, w trakcie jej trwania oraz po wystąpieniu skutków. Adresowana jest do wszystkich tych, których może ona bezpośrednio lub pośrednio dotknąć, a zwłaszcza zdanych, w czasie powodzi na samych siebie.

PRZED POWODZIĄ

 1. Zorientuj się w zespole reagowania czy mieszkasz na terenie zagrożonym powodziami i czy twój dom położony jest powyżej czy poniżej powodziowych poziomów wody. Zespół reagowania znajduje się w Urzędzie Gminy, w której mieszkasz. To do jego zadań należy bezpośrednia ochrona ludności, mienia i środowiska przed powodzią.
 2. Zapoznaj się z powodziowymi sygnałami ostrzegania i alarmowania. Może to być dźwięk syreny alarmowej lub inny zwyczajowo przyjęty na terenie gminy sygnał np.: gong, dzwon itp. Dowiedz się, na jakich częstotliwościach radiowych przewiduje się nadawanie komunikatów przeciwpowodziowych.
 3.  Przygotuj się do ewentualnej ewakuacji. By była ona efektywna musisz zaplanować:
 • kilka alternatywnych tras ewakuacji oraz jej docelowe miejsca;
 • sposób i czas ewakuacji dobytku, mienia i członków rodziny.
 1. Miej pod ręką przygotowane rzeczy na wypadek nadejścia katastrofy:
 • latarki z zapasowymi bateriami;
 • przenośne radio tranzystorowe z zapasowymi bateriami;
 • apteczkę pierwszej pomocy;
 • niezbędny zapas żywności i wody pitnej.
 1. Opracuj plan komunikowania się na wypadek zagrożenia. Domownicy, z uwagi na pracę i naukę mogą być rozdzieleni. Określ punkt kontaktowy u najbliższej rodziny lub znajomych zamieszkały na terenach nie zagrożonych.
 2. Omów z rodziną plan zabezpieczenia się przed kataklizmem. Upewnij się, że wszyscy członkowie twojej rodziny znają sposób postępowania na wypadek powodzi. Szczególna uwagę zwróć na dzieci. Naucz je jak i kiedy wezwać policję, straż pożarną i inne służby ratownicze oraz jak dostroić radio do określonych częstotliwości.

W CZASIE POWODZI

 1. Włącz radio lub telewizor i nasłuchuj komunikatów na temat pogody, stanu wód i rozwijającej się sytuacji powodziowej.
 2. Zgromadź w przypadku, gdy woda staje się zanieczyszczona niezbędne zapasy wody pitnej. Wykorzystaj do tego celu wanny, zlewy, dzbany i inne posiadane w domu naczynia.
 3. Przenieś, o ile jest to możliwe, bardziej wartościowe rzeczy na wyższe piętra. Zabezpiecz parter, jeżeli czas na to pozwala. Wykorzystaj do tego celu worki z piaskiem, folię lub inne materiały podręczne.
 4. Bądź w gotowości do wyłączenia wszystkich instalacji domowych (energia elektryczna i gaz).
 5. Zgromadź w jednym pomieszczeniu przygotowane zapasy. Jeśli zostanie nakazane opuszczenie domów – nie zwlekaj, zrób to natychmiast. Słuchaj zaleceń służb porządkowych, poprzez co zdecydowanie ułatwisz im pracę.
 6. Jeżeli nie zdążyłeś ewakuować zwierząt, uwolnij je z pozamykanych pomieszczeń. Pamiętaj, że one tez posiadają instynkt samozachowawczy i będą dążyć do opuszczenia zagrożonego rejonu.
 7. Nie wchodź, jeżeli nie jest to konieczne, do naniesionej przez powódź wody. Nie przekraczaj zwłaszcza nurtów wodnych. Pamiętaj, że nawet 15 centymetrowa warstwa wody może cię przewrócić. Nie próbuj także przejeżdżać przez wodę powodziową samochodem lub pozostawać w nim w przypadku jego unieruchomienia.
 8. Zgłoś się ochotniczo do pomocy w walce z powodzią. Do tego celu nie potrzebne są specjalne kwalifikacje. Twoja pomoc może się przyczynić do znacznego zminimalizowania strat spowodowanych powodzią. Informacje o tym gdzie możesz być potrzebny znajdziesz w lokalnym zespole reagowania.

PO POWODZI

 1. Słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych i nie wracaj do domu do póki nie będziesz miał pewności, że jest to bezpieczne.
 2. Po powrocie do domu, dokonaj jego szczegółowych oględzin. Sprawdź stan fundamentów, ścian, podłóg, sufitów, drzwi i okien. Upewnij się, że budynek nie grozi zawaleniem. Sprawdź także stan przewodów elektrycznych i gazowych.
 3. Wyrzuć całą żywność która miała kontakt z wodą powodziową. Usuń także padłe w wyniku powodzi zwierzęta.
 4. Włącz się czynnie, jeśli nawet nie posiadasz żadnego sprzętu w likwidację skutków powodzi. Wystarczy tylko zgłosić chęć uczestniczenia w niej. Dalszymi twoimi poczynaniami pokieruje zespół reagowania.

         Pamiętamy obrazy zrozpaczonych klęską powodzi ludzi – budzą to samo współczucie bez względu na to czy jest ona duża czy też nie. W niej tkwi dramat, bo trudno ją dokładnie przewidzieć. Klęski żywiołowe, w tym powódź nigdy nie ustaną. Będą nam zawsze towarzyszyć. Stąd jedyna rada: trzeba umieć odpowiednio do niej się przygotować.

 

JAK ZACHOWAĆ SIĘ W PRZYPADKU ZAGROŻENIA - PORADNIK DLA LUDNOŚCI

Jak zachować się w obliczu zagrożenia powodziowego - ulotka informacyjna

MAPA ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO GMINY SOBIENIE-JEZIORY

 

 

► DBAJMY O ROWY MELIORACYJNE !

Brak stałej, systematycznej konserwacji rowów melioracyjnych i przydrożnych oraz przepustów prowadzi przy obfitych opadach deszczu do lokalnych podtopień
i zalewania posesji.

Urząd Gminy Sobienie-Jeziory przypomina, że zgodnie
z art.77 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 poz. 145 z poźn. zm.) utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (m.in. rowów wraz z budowlami – tj. mostki, przepusty, zastawki, wyloty drenarskie, rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m) należy do zainteresowanych właścicieli nieruchomości albo do spółki wodnej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi do właścicieli gruntów i posesji należy:

 • budowa, przebudowa i utrzymanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami,
 • partycypacja w kosztach utrzymania rowów, z których właściciel nieruchomości odnosi korzyści, tj. odprowadza do rowu wodę opadową,
 • utrzymanie rowów melioracji szczegółowej i przepustów, przebiegających przez tereny własne.

Cieki wodne nie mają granic, zatem podtopienia powstają w przypadku, gdy właściciele gruntów po kolei nie konserwują urządzeń melioracyjnych. Właściciel nieruchomości nie należący do spółki wodnej powinien sam dbać o stan rowów na terenie własnej posesji. Rowy znajdujące się na działkach gminnych lub w pasie drogowym drogi gminnej są utrzymywane na koszt Gminy Sobienie-Jeziory. Stosownie do art. 77 ust. 1 Prawa wodnego gmina, jako właściciel gruntu, jest bowiem zobowiązana do bezpośredniego utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (w tym rowów).

W odniesieniu do rowów i innych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, znajdujących się na gruntach prywatnych, nie ma możliwości ich utrzymywania ze środków budżetu Gminy, gdyż z tego źródła nie można finansować obowiązków spoczywających na właścicielach nieruchomości.

Zgodnie z art. 29 ww. ustawy Prawo wodne właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej,

1) nie może zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej ani kierunku odpływu ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
2) nie może odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie.

Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie Wójt Gminy może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.

Informujemy, że w myśl art. 155 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 482 z poźn. zm.) niszczenie lub uszkadzanie urządzeń melioracyjnych jest wykroczeniem i podlega karze grzywny.

Apelujemy do Mieszkańców o podjęcie działań i czynności, w celu doprowadzenia do właściwego stanu przepustów i rowów melioracyjnych zlokalizowanych na własnych nieruchomościach.

Wójt gminy

Wójt Gminy
Sobienie-Jeziory
Kamil Choim

Przyjmuje w sprawie
skarg i wniosków
w poniedziałki w godz. 15.00-17.00.
Wójt przyjmuje interesantów
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

PYTANIA DO WÓJTA
 można kierować na adres e-mail: kchoim@gminasj.pl

 

Casinò online: il casinò importato a casa tua

Quest'estate, approfittate delle molte innovazioni che gli sviluppatori stanno portando per rendere i casinò online più attraenti. Uno dei molti vantaggi è la possibilità di giocare a distanza.

Infatti, grazie ai casinò online, ora puoi giocare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ovunque tu sia. Tutto ciò di cui avete bisogno è una connessione internet e un computer portatile o un telefono cellulare per connettervi. Con un solo clic, avrai accesso istantaneo e illimitato a una vasta selezione di giochi per tenerti occupato tutta l'estate.

Se stai giocando in modalità "reale

È estate, e i casinò online ti porteranno in un viaggio con nuovi ed esotici giochi di casinò. Con l'innovativo casinò dal vivo, godetevi il video sui tavoli di poker, craps e roulette senza alcun tress. Per tutto il tempo sei guidato dalle animazioni e dall'intervento del croupier.

L'aspetto della sicurezza non viene trascurato nei casinò online http://sarzanagolfclub.it. Tecnologie molto più avanzate e protocolli di sicurezza proteggono le vostre informazioni personali: nome, numero di telefono, indirizzo, così come le vostre transazioni bancarie.

L'estate è più divertente con i bonus. I casinò online ti offrono sempre di più. Raddoppia o addirittura triplica il tuo deposito iniziale. Subito dopo il tuo primo deposito, ricevi un bonus di benvenuto. Dopo di che avrete diritto a bonus fedeltà e promozioni in denaro reale o in regali: viaggi, auto, soggiorno in un hotel di lusso, gadget elettronici, ecc.

Ravviva la tua estate con giochi gratuiti

Non vuoi metterci dei soldi ma vuoi comunque giocare? La modalità divertimento è per te. Ti dà accesso a tutti i giochi senza fare un deposito. Solo per divertimento. Se stai imparando a giocare, questa è una buona opportunità per imparare il gioco.

Cosa dire in conclusione

Ricordiamo alla fine che la vostra estate può diventare indimenticabile con un semplice clic su un jackpot progressivo. E anche senza, si può ancora godere delle virtù del gioco d'azzardo giocando per divertimento nei casinò online che offrono questo tipo di servizio. Niente soldi da scommettere, niente stress. Ma su alcuni siti, potresti anche vincere qualche euro. In caso contrario, avrete certamente imparato a padroneggiare alcuni dei meccanismi del gioco d'azzardo online.

Godziny pracy Urzędu:
pn. - godz. 9.00-17.00
wt.-pt. - godz. 7.00-15.00

Urząd Gminy Sobienie - Jeziory

ul. Garwolińska 16
08-443 Sobienie-Jeziory
tel. 25 685 80 90
tel./fax. 25 685 80 92
e-mail: gminasj@gminasj.pl

A visit to this place gives everyone as many pleasant impressions as the best payout online casino canada gives its players with its games and payouts. New impressions and bright emotions from new places and games always have a positive effect on the good condition of people.

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

maj 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.