Logo Gmina Sobienie-Jeziory

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 127
W sumie: 125021

DOTACJE ZEWNĘTRZNE

► Ministerstwo Sportu i Turystyki

 

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej:

 

 • Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony - 1 obiekt" (Warszawice) 2019r.
  Koszt realizacji zadania: 116 147,24 zł, w tym dofinansowanie  w wysokości 49 130,00 zł

 • Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony - 1 obiekt" (Sobienie-Jeziory) 2018r.
  Koszt realizacji zadania: 108 319,28 zł, w tym dofinansowanie  w wysokości 45 600,00 zł

 

 

Program Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej:

 • Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sobieniach-Jeziorach 2015-2017
  Koszt realizacji zadania: 1 743 160,38 zł, w tym dofinansowanie  w wysokości 370 000,00 zł.


 

 

 

► Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

A. działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

- "Budowa bieżni służącej do rekreacji w miejscowości Sobienie-Jeziory" 2019r.

Koszt realizacji zadania: 200 900,21 zł, w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 89 109,00 zł

- „Plac rekreacji w Siedzowie” 2018r. - całkowita wartość projektu: 448 950,00 zł, w tym dofinansowanie 229 039,00 zł

 

 

B. działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” , typ projektów "Gospodarka wodno-ściekowa"

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sobienie-Jeziory 2017/2018r.


 

► Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, 313, 322, 323. Odnowa i rozwój wsi:

1) „Odnowa centrum wsi Sobienie-Jeziory – ulica Duży Rynek” 2010r. – całkowita wartość projektu 432 899,96 zł, dofinansowanie 257 173,00 zł

2)  „Odnowa centrum wsi Sobienie-Jeziory – ulica Duży Rynek - kontynuacja” 2012r. – całkowita wartość 142 983,42 zł, dofinansowanie 87 185,00 zł

3) „Odnowa centrum wsi Wysoczyn” 2012r. – plac zabaw, ułożenie chodnika z kostki brukowej, zagospodarowanie terenów zielonych, ogrodzenie, boisko wielofunkcyjne; całkowita wartość 233 953,90 zł, dofinansowanie 145 279,00 zł

4) „Odnowa centrum wsi Sobienie Biskupie” 2012r. – całkowita wartość 248 427,90 zł, dofinansowanie 154 105,00 zł

5) "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sobienie-Jeziory - ulica Garwolińska" 2015r. - całkowita wartość projektu 257 079,90 zł, dofinansowanie 155 642,00 zł.


 

OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej,  321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej:

1) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” 2010/2011r. - całkowita wartość 2 269 906,49 zł, dofinansowanie 1 389 046,00 zł;

2) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” 2014r. – całkowita wartość projektu 2 366 468,98 zł, dofinansowanie 1 263 295,00 zł;

3) „Przebudowa targowiska w Sobieniach-Jeziorach przy ulicy Mały Rynek” 2013r. - całkowita wartość 1 800 287,07 zł, dofinansowanie 732 291,00 zł.

 

Oś 4 LEADER, 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”:

1)  „Remont i wyposażenie świetlicy w Starym Zambrzykowie” 2011r. – całkowita wartość projektu 59 830,90 zł, dofinansowanie 31 000,00 zł;

2) „Plac rekreacji w miejscowości Siedzów jako miejsce wypoczynku i integracji społecznej – całkowita wartość 50 873,17 zł, dofinansowanie 31 000,00 zł;

3)  „Odnowa centrum wsi Sobienie Szlacheckie” – całkowita wartość 167 819,35 zł, dofinansowanie 102 492,00 zł;

4) „Odnowa miejscowości Szymanowice Małe” - całkowita wartość 47 970,00 zł, dofinansowanie 31 200,00 zł;

5)  „Remont świetlicy w miejscowości Warszówka” - całkowita wartość 139 414,80 zł, dofinansowanie 90 676,00 zł;

6) „Remont budynku świetlicy w Dziecinowie na potrzeby Sali Koncertowo-Widowiskowej” - całkowita wartość 148 769,59 zł, dofinansowanie 96 760,00 zł.

7) "Remont świetlicy wiejskiej w Sobieniach-Jeziorach" - całkowita wartość projektu 159 287,59 zł, dofinansowanie 59 299,00 zł

8) "Doposażenie budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Sobieniach-Jeziorach" - całkowita wartość projektu 44 326,64 zł, dofinansowanie 26 283,00 zł

 

 

Oś 4 LEADER, 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi:

1) „Festyn integracyjno-kulturalny OWOCOBRANIE w gminie Sobienie-Jeziory”  2011r. - całkowita wartość 39 632,90 zł, dofinansowanie 24 826,00 zł;

2) „Boże Narodzenie w gminie Sobienie-Jeziory – cykl działań integracyjno-kulturalnych z dziedziny teatru i edukacji regionalnej” 2011r.  – całkowita wartość 25 015,60 zł, dofinansowanie 15 624,00 zł;

3) „Jarmark Świętojański pn. Ludowe Inspiracje – cykl działań integracyjno-kulturalnych w gminie Sobienie-Jeziory” 2012r. - całkowita wartość 41 045,64 zł, dofinansowanie 25 000,00 zł;

4) Sobieńskie Centrum Inicjatyw – cykl działań integracyjno-kulturalnych w gminie Sobienie-Jeziory” 2012r.  - całkowita wartość 27 483,61 zł, dofinansowanie 15 640,00 zł;

5)  „Teatr Tradycji”  2012r. - całkowita wartość 25 331,11 zł, dofinansowanie 14 416,00 zł. 

6) "Organizacja festynu integracyjno-kulturalnego OWOCOBRANIE" 2013r. - całkowita wartość 50 335,48 zł, dofinansowanie 39 895,21 zł.

7) "Siłownia plenerowa w miejscowości Sobienie-Jeziory" 2014r. - całkowita wartość 38 093,10 zł, dofinansowanie 24 776,00 zł.

8) "GMINA SOBIENIE-JEZIORY - tradycja i współczesność"  2014r. - całkowita wartość 42 000,00 zł, dofinansowanie 32 000,00 zł    http://www.sobienie.unigraf-bydgoszcz.pl/

9) "Dzień Seniora" 2014r. - całkowita wartość 9 404,30 zł, dofinansowanie 4 312,00 zł.


 

 
► Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 
Priorytet IX, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych:

 1) „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” – projekt systemowy, wysokość dofinansowania 24 483,00 zł, dodatkowe zajęcia oraz wyposażenie dla uczniów gimnazjum;

2)  „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Sobienie-Jeziory” – projekt systemowy, wysokość dofinansowania 110 350,00 zł, brak wkładu własnego, dodatkowe zajęcia dla dzieci klas I-III 3 szkół podstawowych na terenie gminy oraz zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego; realizacja od 01.09.2012r. do 31.08.2013r.;

 3)  „Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” – dodatkowe zajęcia i wyposażenie dla uczniów kl. IV-VI PSP w Warszawicach, dofinansowanie 18 024,00 zł, brak wkładu własnego, realizacja od 01.09.2012r. do 30.06.2013r.

 4)  „Edukacja dla przyszłości” – wysokość dofinansowania 101 250,30 zł, brak wkładu własnego, dodatkowe zajęcia dla dzieci klas I-III szkół podstawowych na terenie gminy oraz zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych; realizacja od 01.09.2013r. do 30.06.2014r.;

5) Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" - wysokość dofinansowania  98 040,00 zł, brak wkładu własnego, dodatkowe zajęcia dla uczniów czerech szkół na terenie gminy oraz zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych, realizacja od 01.09.2014r. do 30.06.2015r.

 

Priorytet IX, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej:

1)  „AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” – utworzenie punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Warszawicach, całkowita wartość projektu 293 194,06 zł zł, dofinansowanie 288 226,52 zł, termin realizacji od 01.09.2012r. do 31.08.2014r.

2) "PROMYK" - utworzenie Punktu Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Siedzowie, całkowita wartość projektu 278 339,82 zł, dofinansowanie 258 835,53 zł, termin realizacji od 01.08.2011r. do 31.07.2013r.


Priorytet IX, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich - Partner Projektu:

1) "Pierwsza pomoc bez tajemnic" - całkowita wartość projektu 49 990,00 zł, brak wkładu własnego, Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i Kurs Ratownictwa Drogowego oraz doposażenie OSP, termin realizacji od 16.08.2012r. do 15.12.2012r.

2) "Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory" - całkowita wartość projektu 49 980,00 zł, brak wkładu własnego,  Kurs Prawa Jazdy Kategorii B i C, termin realizacji od 15.10.2012r. do 14.05.2013r.

 

Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej:

1)  „Szansa na pracę” – szkolenia dla osób bezrobotnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory, dofinansowanie w latach 2008-2011 – 303 210,84 zł, realizacja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach.

► Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

1.  „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”;
2. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

 

 

Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka:

1)  „Gmina bliżej słońca – zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w gminach Wilga i Sobienie-Jeziory" - całkowita wartość 8 045 909,38 zł, wnioskowane dofinansowanie 5 632 136,57 zł – wniosek został oceniony pozytywnie, nie został przyjęty do realizacji z powodu braku środków finansowych.

 


 Priorytet II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza, działanie 2.2 Rozwój e-usług:

1) „Rozwój e-usług i ich dostępu w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie” – utworzenie Lokalnego Centrum Kompetencji w budynku PSP w Siedzowie (wyposażenie w meble, komputery, urządzenia multimedialne, oprogramowanie, dostęp do szerokopasmowego internetu, szkolenia, doradztwo) - wniosek oczekuje na rozpatrzenie;

2)  „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w szkołach wiejskich” – utworzenie szkolnych mobilnych pracowni komputerowych dla klas I-III wyposażonych w ok. 20 komputerów wraz z oprogramowaniem, tablicą multimedialną i urządzeniem wielofunkcyjnym - wniosek oczekuje na rozpatrzenie.

 

► Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion:

1) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse" - projekt realizowany w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Otwocku i Gminą Wiązowna, którego celem jest  zapewnienie dostępu do internetu 418 gospodarstwom domowym z terenu powiatu otwockiego i utworzenie 8 punktów konsultacyjnych z 52 stanowiskami komputerowymi  i dostępem do internetu dla mieszkańców powiatu otwockiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawności.
Całkowita wartość projektu - 2 984 140,00 zł,
Dofinansowanie - 2 536 519,00 zł,
Wkład własny - 447 621,00 zł

 

►Ministerstwo Sprawiedliwości - Funduszu Sprawiedliwości

 

 • Doposażenie jednotek OSP z terenu Gminy Sobienie-Jeziory 2018r.
  Koszt realizacji zadania 41 919,00, w tym dofinasowanie z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 41 499,81 zł

 

► Budżet Województwa Mazowieckiego

 • Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury  oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica" 2020r.
  Koszt realizacji zadania 37 057,44 zł, w tym dofinansowanie 28 000,00 zł;

 

 • Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MIAS MAZOWSZE 2021

- Remont budynku wiejskiego w Zuzanowie – całkowita wartość 35 297,00 zł, w tym dofinansowanie 10 000,00 zł;

- Zagospodarowanie centrum wsi Szymanowice Duże – całkowita wartość 20 000,00 zł, w tym dofinansowanie 10 000,00 zł;

- Wyposażenie budynku pełniącego funkcję świetlicy w Gusinie - całkowita wartość 20 000,00 zł, w tym dofinansowanie 10 000,00 zł.

 

 • Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MIAS MAZOWSZE 2020

 

- Remont świetlicy OSP w Piwoninie - koszt realizacji zadania 20 000,00 zł, w tym dofinansowanie 10 000,00 zł

 

- Zagospodarowanie centrum wsi Wysoczyn - koszt realizacji zadania 19 853,04 zł, w tym dofinansowanie 9 926,52 zł

 

- Wyposażenie budynku pełniącego funkcję świetlicy w Warszówce - koszt realizacji zadania 19 785,50 zł, w tym dofinansowanie 9 892,75 zł

 

- Wyposażenie budynku pełniącego funkcję świetlicy w Warszawicach - koszt realizacji zadania 19 975,90 zł, w tym dofinansowanie 9 987,95 zł

 

 

 • Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MIAS MAZOWSZE 2019

- Remont świetlicy OSP w miejscowości Śniadków Dolny - koszt realizacji zadania: 24 424,11 zł, w tym dofinansowanie 10 000,00 zł;

- Remont świetlicy OSP w miejscowości Dziecinów - koszt realizacji zadania 25 192,23 zł, w tym dofinansowanie 10 000,00 zł;

- Siłownia plenerowa w miejscowości Sobienie Szlacheckie - koszt realizacji zadania 18 775,95 zł, w tym dofinansowanie 9 387,00 zł;

 

- Wiata rekreacyjna w miejscowości Sobienie Biskupie - koszt realizacji zadania 20 000,00 zł, w tym dofinansowanie 10 000,00 zł.

 

 • Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MIAS MAZOWSZE 2018
  - Remont świetlicy w Starym Zambrzykowie (ocieplenie) - koszt realizacji zadania: 24 494,00 zł, w tym dofinansowanie 10 000,00 zł;


- Remont świetlicy w Sobieniach-Jeziorach
- koszt realizacji zadania 38 054,80 zł, w tym dofinansowanie 10 000,00 zł;


 

 • Działania w ramach programu "Niepodległa" w Publicznej Szkole Podstawowej w Warszawicach 2018r.
  Koszt realizacji zadania 12 000,00 zł, w tym dofinansowanie 9 600,00 zł;
   
 • Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury  oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica" 2018r.
  Koszt realizacji zadania 52 500,00 zł, w tym dofinansowanie 42 000,00 zł;
   
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016r.
  koszt realizacji zadania 40 000,00 zł, w tym dofinansowanie 32 000,00 zł;
   
 • Gabinety profilaktyki zdrowotnej w szkołach 2017r.
  Koszt realizacji zadania 19 800,00 zł, w tym dofinansowanie 100%;

   
 • Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna +":
  - 2017r. - Publiczna Szkoła Podstawowa w Warszawicach - koszt realizacji zadania 13 340,00 zł, w tym dofinansowanie 10 672,00 zł;
  - 2015r. - Publiczne Gimnazjum w Sobieniach-Jeziorach -  koszt realizacji zadania 27 552,64 zł, w tym dofinansowanie 22 048,00 zł;

 

 • Doposażenie jednotek OSP z terenu Gminy Sobienie-Jeziory 2018r.
  Koszt realizacji zadania 42 817,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 16 300,00 zł

   
 • MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP 2019: Remont strażnicy OSP w Sobieniach-Jeziorach 2019r.

Koszt realizacji zadania 20 172,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 11 600,00 zł

 

 • MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP 2018: Remont dachu strażnicy OSP w Śniadkowie Dolnym 2018r.
  Koszt realizacji zadania 31 867,50 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 23 742,00 zł

   


 

 • Remont mogiły wojennej na cmetarzu parafialnym w Sobieniach-Jeziorach 2016r.

  Koszt całkowity zadania 32 890,00 zł, uzyskano dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 25 000,00 zł.

  W ramach zadania wykonano następujące prace:
  - nowy pomnik z granitu szarego,
  - tablice z nazwiskami poległych,
  - renowacja figury Madonny,

  - skucie wapiennego cokołu figury Madonny i obłożenie płytami granitowymi,
  - usunięcie starych powłok malarskich i uzupełnienie ubytków,

  - uporządkowanie terenu wokół pomnika poprzez ułożenie 20 m2 kostki szlachetnej " Naturo".

 • Budowa drogi asfaltowej w Warszówce - 180 000 zł;
 • Przebudowa drogi gminnej przez wieś Dziecinów - 200 000 zł;
 • Przebudowa drogi gminnej Szymanowice Duże - Szymanowice Małe - 200 000 zł;
 • Przebudowa drogi gminnej w m. Wysoczyn - 293 000 zł;
 • Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sobienie-Jeziory i Radwanków Królewski - etap I wraz z kanalizacją burzową i przebudową ulic Lipowej, Sosnowej i Brzozowej - 100 000 zł;
 • Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Siedzowie - 100 000 zł;
 • Remont wewnętrzny oraz wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Zambrzykowie - 75 000 zł;
 • Remont łazienek w Publicznym Gimnazjum w Sobieniach-Jeziorach - 35 000 zł;
 • Zakup samochodu Pożarniczego dla potrzeb OSP w Wysoczynie - 50 000 zł;
 • Zakup samochodu Pożarniczego dla potrzeb OSP w Śniadkowie Dolnym - 42 800 zł;
 • Budowa boiska sportowego w m. Sobienie-Jeziory - 32 415 zł;
 • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 150 000 zł;
 • Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zuzanów i Karczunek - 281 954 zł;
 • Zakup samochodu Pożarniczego dla potrzeb OSP w Sobieniach-Jeziorach - 75 000 zł.

 

► Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

1) Budowa drogi asfaltowej w m. Śniadków Dolny -2005r. - dofinansowanie 24 900 zł;

2) Modernizacja drogi gminnej nr 270711W Szymanowice Duże – Szymanowice Małe – 2011r. –  koszt realizacji zadania 94 847,76 zł, w tym dofinansowanie 47 424,76 zł;

3) Modernizacja drogi gminnej Nr 270711W w m. Gusin - 2013r. - całkowita wartość 118 387,50 zł, w tym dofinansowanie 50 000,00 zł;

4) Modernizacja drogi gminnej nr 270711W w m. Wysoczyn - 2014r. - całkowita wartość 89 022,48 zł, w tym dofinansowanie 53 000,00 zł;

5) Modernizacja drogi gminnej nr 270711W w m. Gusin - 2015r. - całkowita wartość 80 700,30 zł, w tym dofinasowanie 30 000,00 zł;

6) Modernizacji drogi gminnej nr 270707W Sobienie Kiełczewskie Drugie - Sobienie Szlacheckie – Sobienie Biskupie - 2016r., całkowita wartość 97 797,79 zł, w tym dofinansowanie 30 000,00 zł;

7) Modernizacja drogi gminnej w m. Sobienie Biskupie - 2017r., całkowita wartość: 114 666,75 zł, w tym dofinansowanie 53 684,88 zł;

8) Przebudowa drogi gminnej w Sobieniach Szlacheckich - 2018r., całkowita wartość: 297 386,20 zł, w tym dofinansowanie 100 000,00 zł
 

 

 

► Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

1) Budowa chodników przy ul. Parysowskiej i Piwonińskiej w Sobieniach-Jeziorach - 73 000 zł;

 

► Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Warszawie

1) Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniadkowie Dolnym 2020r.

 

 

 

 

2) Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Piwoninie - 300 000 zł;

3) Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sobienie-Jeziory i Radwanków Królewski - etap I wraz z kanalizacją burzową i przebudową ulic Lipowej, Sosnowej i Brzozowej - 1 250 000,00 zł

4) Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Sobienie-Jeziory - dofinansowanie w formie pożyczki w kwocie 304 800,00 zł


 

► Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wójt gminy

Wójt Gminy
Sobienie-Jeziory
Kamil Choim

Przyjmuje w sprawie
skarg i wniosków
w poniedziałki w godz. 15.00-17.00.
Wójt przyjmuje interesantów
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

PYTANIA DO WÓJTA
 można kierować na adres e-mail: kchoim@gminasj.pl

 

 

Godziny pracy Urzędu:
pn. - godz. 9.00-17.00
wt.-pt. - godz. 7.00-15.00

Urząd Gminy Sobienie - Jeziory

ul. Garwolińska 16
08-443 Sobienie-Jeziory
tel. 25 685 80 90
tel./fax. 25 685 80 92
e-mail: gminasj@gminasj.pl

A visit to this place gives everyone as many pleasant impressions as the best payout online casino canada gives its players with its games and payouts. New impressions and bright emotions from new places and games always have a positive effect on the good condition of people.

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

październik 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.