Logo Gmina Sobienie-Jeziory

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 10093
W sumie: 21523

DOTACJE ZEWNĘTRZNE

► Ministerstwo Sportu i Turystyki

 

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej:

 

 • Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony - 1 obiekt" (Warszawice) 2019r.
  Koszt realizacji zadania: 116 147,24 zł, w tym dofinansowanie  w wysokości 49 130,00 zł

 • Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony - 1 obiekt" (Sobienie-Jeziory) 2018r.
  Koszt realizacji zadania: 108 319,28 zł, w tym dofinansowanie  w wysokości 45 600,00 zł

 

 

Program Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej:

 • Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sobieniach-Jeziorach 2015-2017
  Koszt realizacji zadania: 1 743 160,38 zł, w tym dofinansowanie  w wysokości 370 000,00 zł.


 

 

 

► Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

A. działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

- "Budowa bieżni służącej do rekreacji w miejscowości Sobienie-Jeziory" 2019r.

Koszt realizacji zadania: 200 900,21 zł, w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 89 109,00 zł

- „Plac rekreacji w Siedzowie” 2018r. - całkowita wartość projektu: 448 950,00 zł, w tym dofinansowanie 229 039,00 zł

 

 

B. działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” , typ projektów "Gospodarka wodno-ściekowa"

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sobienie-Jeziory 2017/2018r.


 

► Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, 313, 322, 323. Odnowa i rozwój wsi:

1) „Odnowa centrum wsi Sobienie-Jeziory – ulica Duży Rynek” 2010r. – całkowita wartość projektu 432 899,96 zł, dofinansowanie 257 173,00 zł

2)  „Odnowa centrum wsi Sobienie-Jeziory – ulica Duży Rynek - kontynuacja” 2012r. – całkowita wartość 142 983,42 zł, dofinansowanie 87 185,00 zł

3) „Odnowa centrum wsi Wysoczyn” 2012r. – plac zabaw, ułożenie chodnika z kostki brukowej, zagospodarowanie terenów zielonych, ogrodzenie, boisko wielofunkcyjne; całkowita wartość 233 953,90 zł, dofinansowanie 145 279,00 zł

4) „Odnowa centrum wsi Sobienie Biskupie” 2012r. – całkowita wartość 248 427,90 zł, dofinansowanie 154 105,00 zł

5) "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sobienie-Jeziory - ulica Garwolińska" 2015r. - całkowita wartość projektu 257 079,90 zł, dofinansowanie 155 642,00 zł.


 

OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej,  321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej:

1) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” 2010/2011r. - całkowita wartość 2 269 906,49 zł, dofinansowanie 1 389 046,00 zł;

2) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” 2014r. – całkowita wartość projektu 2 366 468,98 zł, dofinansowanie 1 263 295,00 zł;

3) „Przebudowa targowiska w Sobieniach-Jeziorach przy ulicy Mały Rynek” 2013r. - całkowita wartość 1 800 287,07 zł, dofinansowanie 732 291,00 zł.

 

Oś 4 LEADER, 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”:

1)  „Remont i wyposażenie świetlicy w Starym Zambrzykowie” 2011r. – całkowita wartość projektu 59 830,90 zł, dofinansowanie 31 000,00 zł;

2) „Plac rekreacji w miejscowości Siedzów jako miejsce wypoczynku i integracji społecznej – całkowita wartość 50 873,17 zł, dofinansowanie 31 000,00 zł;

3)  „Odnowa centrum wsi Sobienie Szlacheckie” – całkowita wartość 167 819,35 zł, dofinansowanie 102 492,00 zł;

4) „Odnowa miejscowości Szymanowice Małe” - całkowita wartość 47 970,00 zł, dofinansowanie 31 200,00 zł;

5)  „Remont świetlicy w miejscowości Warszówka” - całkowita wartość 139 414,80 zł, dofinansowanie 90 676,00 zł;

6) „Remont budynku świetlicy w Dziecinowie na potrzeby Sali Koncertowo-Widowiskowej” - całkowita wartość 148 769,59 zł, dofinansowanie 96 760,00 zł.

7) "Remont świetlicy wiejskiej w Sobieniach-Jeziorach" - całkowita wartość projektu 159 287,59 zł, dofinansowanie 59 299,00 zł

8) "Doposażenie budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Sobieniach-Jeziorach" - całkowita wartość projektu 44 326,64 zł, dofinansowanie 26 283,00 zł

 

 

Oś 4 LEADER, 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi:

1) „Festyn integracyjno-kulturalny OWOCOBRANIE w gminie Sobienie-Jeziory”  2011r. - całkowita wartość 39 632,90 zł, dofinansowanie 24 826,00 zł;

2) „Boże Narodzenie w gminie Sobienie-Jeziory – cykl działań integracyjno-kulturalnych z dziedziny teatru i edukacji regionalnej” 2011r.  – całkowita wartość 25 015,60 zł, dofinansowanie 15 624,00 zł;

3) „Jarmark Świętojański pn. Ludowe Inspiracje – cykl działań integracyjno-kulturalnych w gminie Sobienie-Jeziory” 2012r. - całkowita wartość 41 045,64 zł, dofinansowanie 25 000,00 zł;

4) Sobieńskie Centrum Inicjatyw – cykl działań integracyjno-kulturalnych w gminie Sobienie-Jeziory” 2012r.  - całkowita wartość 27 483,61 zł, dofinansowanie 15 640,00 zł;

5)  „Teatr Tradycji”  2012r. - całkowita wartość 25 331,11 zł, dofinansowanie 14 416,00 zł. 

6) "Organizacja festynu integracyjno-kulturalnego OWOCOBRANIE" 2013r. - całkowita wartość 50 335,48 zł, dofinansowanie 39 895,21 zł.

7) "Siłownia plenerowa w miejscowości Sobienie-Jeziory" 2014r. - całkowita wartość 38 093,10 zł, dofinansowanie 24 776,00 zł.

8) "GMINA SOBIENIE-JEZIORY - tradycja i współczesność"  2014r. - całkowita wartość 42 000,00 zł, dofinansowanie 32 000,00 zł    http://www.sobienie.unigraf-bydgoszcz.pl/

9) "Dzień Seniora" 2014r. - całkowita wartość 9 404,30 zł, dofinansowanie 4 312,00 zł.


 

 
► Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 
Priorytet IX, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych:

 1) „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” – projekt systemowy, wysokość dofinansowania 24 483,00 zł, dodatkowe zajęcia oraz wyposażenie dla uczniów gimnazjum;

2)  „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Sobienie-Jeziory” – projekt systemowy, wysokość dofinansowania 110 350,00 zł, brak wkładu własnego, dodatkowe zajęcia dla dzieci klas I-III 3 szkół podstawowych na terenie gminy oraz zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego; realizacja od 01.09.2012r. do 31.08.2013r.;

 3)  „Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” – dodatkowe zajęcia i wyposażenie dla uczniów kl. IV-VI PSP w Warszawicach, dofinansowanie 18 024,00 zł, brak wkładu własnego, realizacja od 01.09.2012r. do 30.06.2013r.

 4)  „Edukacja dla przyszłości” – wysokość dofinansowania 101 250,30 zł, brak wkładu własnego, dodatkowe zajęcia dla dzieci klas I-III szkół podstawowych na terenie gminy oraz zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych; realizacja od 01.09.2013r. do 30.06.2014r.;

5) Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" - wysokość dofinansowania  98 040,00 zł, brak wkładu własnego, dodatkowe zajęcia dla uczniów czerech szkół na terenie gminy oraz zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych, realizacja od 01.09.2014r. do 30.06.2015r.

 

Priorytet IX, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej:

1)  „AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” – utworzenie punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Warszawicach, całkowita wartość projektu 293 194,06 zł zł, dofinansowanie 288 226,52 zł, termin realizacji od 01.09.2012r. do 31.08.2014r.

2) "PROMYK" - utworzenie Punktu Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Siedzowie, całkowita wartość projektu 278 339,82 zł, dofinansowanie 258 835,53 zł, termin realizacji od 01.08.2011r. do 31.07.2013r.


Priorytet IX, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich - Partner Projektu:

1) "Pierwsza pomoc bez tajemnic" - całkowita wartość projektu 49 990,00 zł, brak wkładu własnego, Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i Kurs Ratownictwa Drogowego oraz doposażenie OSP, termin realizacji od 16.08.2012r. do 15.12.2012r.

2) "Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory" - całkowita wartość projektu 49 980,00 zł, brak wkładu własnego,  Kurs Prawa Jazdy Kategorii B i C, termin realizacji od 15.10.2012r. do 14.05.2013r.

 

Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej:

1)  „Szansa na pracę” – szkolenia dla osób bezrobotnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory, dofinansowanie w latach 2008-2011 – 303 210,84 zł, realizacja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach.

► Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

1.  „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”;
2. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

 

 

Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka:

1)  „Gmina bliżej słońca – zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w gminach Wilga i Sobienie-Jeziory" - całkowita wartość 8 045 909,38 zł, wnioskowane dofinansowanie 5 632 136,57 zł – wniosek został oceniony pozytywnie, nie został przyjęty do realizacji z powodu braku środków finansowych.

 


 Priorytet II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza, działanie 2.2 Rozwój e-usług:

1) „Rozwój e-usług i ich dostępu w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie” – utworzenie Lokalnego Centrum Kompetencji w budynku PSP w Siedzowie (wyposażenie w meble, komputery, urządzenia multimedialne, oprogramowanie, dostęp do szerokopasmowego internetu, szkolenia, doradztwo) - wniosek oczekuje na rozpatrzenie;

2)  „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w szkołach wiejskich” – utworzenie szkolnych mobilnych pracowni komputerowych dla klas I-III wyposażonych w ok. 20 komputerów wraz z oprogramowaniem, tablicą multimedialną i urządzeniem wielofunkcyjnym - wniosek oczekuje na rozpatrzenie.

 

► Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion:

1) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse" - projekt realizowany w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Otwocku i Gminą Wiązowna, którego celem jest  zapewnienie dostępu do internetu 418 gospodarstwom domowym z terenu powiatu otwockiego i utworzenie 8 punktów konsultacyjnych z 52 stanowiskami komputerowymi  i dostępem do internetu dla mieszkańców powiatu otwockiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawności.
Całkowita wartość projektu - 2 984 140,00 zł,
Dofinansowanie - 2 536 519,00 zł,
Wkład własny - 447 621,00 zł

 

►Ministerstwo Sprawiedliwości - Funduszu Sprawiedliwości

 

 • Doposażenie jednotek OSP z terenu Gminy Sobienie-Jeziory 2018r.
  Koszt realizacji zadania 41 919,00, w tym dofinasowanie z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 41 499,81 zł

 

► Budżet Województwa Mazowieckiego

 • Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury  oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica" 2020r.
  Koszt realizacji zadania 37 057,44 zł, w tym dofinansowanie 28 000,00 zł;

 

 • Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MIAS MAZOWSZE 2021

- Remont budynku wiejskiego w Zuzanowie – całkowita wartość 35 297,00 zł, w tym dofinansowanie 10 000,00 zł;

- Zagospodarowanie centrum wsi Szymanowice Duże – całkowita wartość 20 000,00 zł, w tym dofinansowanie 10 000,00 zł;

- Wyposażenie budynku pełniącego funkcję świetlicy w Gusinie - całkowita wartość 20 000,00 zł, w tym dofinansowanie 10 000,00 zł.

 

 • Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MIAS MAZOWSZE 2020

 

- Remont świetlicy OSP w Piwoninie - koszt realizacji zadania 20 000,00 zł, w tym dofinansowanie 10 000,00 zł

 

- Zagospodarowanie centrum wsi Wysoczyn - koszt realizacji zadania 19 853,04 zł, w tym dofinansowanie 9 926,52 zł

 

- Wyposażenie budynku pełniącego funkcję świetlicy w Warszówce - koszt realizacji zadania 19 785,50 zł, w tym dofinansowanie 9 892,75 zł

 

- Wyposażenie budynku pełniącego funkcję świetlicy w Warszawicach - koszt realizacji zadania 19 975,90 zł, w tym dofinansowanie 9 987,95 zł

 

 

 • Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MIAS MAZOWSZE 2019

- Remont świetlicy OSP w miejscowości Śniadków Dolny - koszt realizacji zadania: 24 424,11 zł, w tym dofinansowanie 10 000,00 zł;

- Remont świetlicy OSP w miejscowości Dziecinów - koszt realizacji zadania 25 192,23 zł, w tym dofinansowanie 10 000,00 zł;

- Siłownia plenerowa w miejscowości Sobienie Szlacheckie - koszt realizacji zadania 18 775,95 zł, w tym dofinansowanie 9 387,00 zł;

 

- Wiata rekreacyjna w miejscowości Sobienie Biskupie - koszt realizacji zadania 20 000,00 zł, w tym dofinansowanie 10 000,00 zł.

 

 • Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MIAS MAZOWSZE 2018
  - Remont świetlicy w Starym Zambrzykowie (ocieplenie) - koszt realizacji zadania: 24 494,00 zł, w tym dofinansowanie 10 000,00 zł;


- Remont świetlicy w Sobieniach-Jeziorach
- koszt realizacji zadania 38 054,80 zł, w tym dofinansowanie 10 000,00 zł;


 

 • Działania w ramach programu "Niepodległa" w Publicznej Szkole Podstawowej w Warszawicach 2018r.
  Koszt realizacji zadania 12 000,00 zł, w tym dofinansowanie 9 600,00 zł;
   
 • Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury  oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica" 2018r.
  Koszt realizacji zadania 52 500,00 zł, w tym dofinansowanie 42 000,00 zł;
   
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016r.
  koszt realizacji zadania 40 000,00 zł, w tym dofinansowanie 32 000,00 zł;
   
 • Gabinety profilaktyki zdrowotnej w szkołach 2017r.
  Koszt realizacji zadania 19 800,00 zł, w tym dofinansowanie 100%;

   
 • Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna +":
  - 2017r. - Publiczna Szkoła Podstawowa w Warszawicach - koszt realizacji zadania 13 340,00 zł, w tym dofinansowanie 10 672,00 zł;
  - 2015r. - Publiczne Gimnazjum w Sobieniach-Jeziorach -  koszt realizacji zadania 27 552,64 zł, w tym dofinansowanie 22 048,00 zł;

 

 • Doposażenie jednotek OSP z terenu Gminy Sobienie-Jeziory 2018r.
  Koszt realizacji zadania 42 817,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 16 300,00 zł

   
 • MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP 2019: Remont strażnicy OSP w Sobieniach-Jeziorach 2019r.

Koszt realizacji zadania 20 172,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 11 600,00 zł

 

 • MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP 2018: Remont dachu strażnicy OSP w Śniadkowie Dolnym 2018r.
  Koszt realizacji zadania 31 867,50 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 23 742,00 zł

   


 

 • Remont mogiły wojennej na cmetarzu parafialnym w Sobieniach-Jeziorach 2016r.

  Koszt całkowity zadania 32 890,00 zł, uzyskano dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 25 000,00 zł.

  W ramach zadania wykonano następujące prace:
  - nowy pomnik z granitu szarego,
  - tablice z nazwiskami poległych,
  - renowacja figury Madonny,

  - skucie wapiennego cokołu figury Madonny i obłożenie płytami granitowymi,
  - usunięcie starych powłok malarskich i uzupełnienie ubytków,

  - uporządkowanie terenu wokół pomnika poprzez ułożenie 20 m2 kostki szlachetnej " Naturo".

 • Budowa drogi asfaltowej w Warszówce - 180 000 zł;
 • Przebudowa drogi gminnej przez wieś Dziecinów - 200 000 zł;
 • Przebudowa drogi gminnej Szymanowice Duże - Szymanowice Małe - 200 000 zł;
 • Przebudowa drogi gminnej w m. Wysoczyn - 293 000 zł;
 • Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sobienie-Jeziory i Radwanków Królewski - etap I wraz z kanalizacją burzową i przebudową ulic Lipowej, Sosnowej i Brzozowej - 100 000 zł;
 • Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Siedzowie - 100 000 zł;
 • Remont wewnętrzny oraz wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Zambrzykowie - 75 000 zł;
 • Remont łazienek w Publicznym Gimnazjum w Sobieniach-Jeziorach - 35 000 zł;
 • Zakup samochodu Pożarniczego dla potrzeb OSP w Wysoczynie - 50 000 zł;
 • Zakup samochodu Pożarniczego dla potrzeb OSP w Śniadkowie Dolnym - 42 800 zł;
 • Budowa boiska sportowego w m. Sobienie-Jeziory - 32 415 zł;
 • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 150 000 zł;
 • Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zuzanów i Karczunek - 281 954 zł;
 • Zakup samochodu Pożarniczego dla potrzeb OSP w Sobieniach-Jeziorach - 75 000 zł.

 

► Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

1) Budowa drogi asfaltowej w m. Śniadków Dolny -2005r. - dofinansowanie 24 900 zł;

2) Modernizacja drogi gminnej nr 270711W Szymanowice Duże – Szymanowice Małe – 2011r. –  koszt realizacji zadania 94 847,76 zł, w tym dofinansowanie 47 424,76 zł;

3) Modernizacja drogi gminnej Nr 270711W w m. Gusin - 2013r. - całkowita wartość 118 387,50 zł, w tym dofinansowanie 50 000,00 zł;

4) Modernizacja drogi gminnej nr 270711W w m. Wysoczyn - 2014r. - całkowita wartość 89 022,48 zł, w tym dofinansowanie 53 000,00 zł;

5) Modernizacja drogi gminnej nr 270711W w m. Gusin - 2015r. - całkowita wartość 80 700,30 zł, w tym dofinasowanie 30 000,00 zł;

6) Modernizacji drogi gminnej nr 270707W Sobienie Kiełczewskie Drugie - Sobienie Szlacheckie – Sobienie Biskupie - 2016r., całkowita wartość 97 797,79 zł, w tym dofinansowanie 30 000,00 zł;

7) Modernizacja drogi gminnej w m. Sobienie Biskupie - 2017r., całkowita wartość: 114 666,75 zł, w tym dofinansowanie 53 684,88 zł;

8) Przebudowa drogi gminnej w Sobieniach Szlacheckich - 2018r., całkowita wartość: 297 386,20 zł, w tym dofinansowanie 100 000,00 zł
 

 

 

► Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

1) Budowa chodników przy ul. Parysowskiej i Piwonińskiej w Sobieniach-Jeziorach - 73 000 zł;

 

► Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Warszawie

1) Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniadkowie Dolnym 2020r.

 

 

 

 

2) Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Piwoninie - 300 000 zł;

3) Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sobienie-Jeziory i Radwanków Królewski - etap I wraz z kanalizacją burzową i przebudową ulic Lipowej, Sosnowej i Brzozowej - 1 250 000,00 zł

4) Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Sobienie-Jeziory - dofinansowanie w formie pożyczki w kwocie 304 800,00 zł


 

► Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wójt gminy

Pełniący funkcję
Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory
Sylwester Winek

Przyjmuje w sprawie
skarg i wniosków
w poniedziałki w godz. 15.00-17.00
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

 

Godziny pracy Urzędu:
pn. - godz. 9.00-17.00
wt.-pt. - godz. 7.00-15.00

Urząd Gminy Sobienie - Jeziory

ul. Garwolińska 16
08-443 Sobienie-Jeziory
tel. 25 685 80 90
tel./fax. 25 685 80 92
e-mail: gminasj@gminasj.pl

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.