Logo Gmina Sobienie-Jeziory

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 1017
W sumie: 1017

News

News zdjęcie id 104

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ławników do sądów powszechnych

08.06.2015

 

 

 

Zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r. poz. 133) – Rada Gminy Sobienie Jeziory ogłasza nabór na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019. Zgodnie z informacją  Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach Rada Gminy Sobienie-Jeziory powinna wybrać jednego ławnika do Sądu Rejonowego w Garwolinie.

1. Ławnikiem może być ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych  i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

2. Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania  sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw
  i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

3. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

4. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne
i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

5. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (D. U. z 2011r., Nr 121, poz. 693), dostępnej na stronie internetowej Gminy Sobienie-Jeziory oraz w Urzędzie Gminy Sobienie-Jeziory. Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje.

6. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 30 dni  przed dniem zgłoszenia;
 •  oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni  przed dniem zgłoszenia;
 •  oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni  przed dniem zgłoszenia;
 •  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015r.poz.581) , stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia,
 •  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej dokonującej zgłoszenia kandydata opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia,
 •  listę osób zwierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania
  i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata w przypadku zgłoszenia przez obywateli – osobą uprawnioną do składania wyjaśnień
  w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba umieszczona na liście,
 •  2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

7. Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika, natomiast koszty opłaty za wydanie aktualnego odpisu lub zaświadczenia z właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

8. Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem
w odpowiedniej rubryce.

9. Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie określonego
w ustawie terminu, pozostawia się bez dalszego  biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

10. Zgłoszenia kandydatów należy składać w Urzędzie Gminy Sobienie-Jeziory, ul. Garwolińska 16, pok. nr 7
(tel. 25 685 80 90 wew. 32).

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy
w Sobieniach Jeziorach

/-/ Jerzy Janasz

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Stanisław Zygmunt Wirtek</strong></p>

Stanisław Zygmunt Wirtek

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 
godz. 7.00-15.00

Urząd Gminy Sobienie - Jeziory

ul. Garwolińska 16
08-443 Sobienie-Jeziory
tel. 25 685 80 90
tel./fax. 25 685 80 92
e-mail: gminasj@gminasj.pl

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.