Logo Gmina Sobienie-Jeziory

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2183
W sumie: 125347

News

News zdjęcie id 1169

MAZOWIECKI INSTRUMENT AKTYWIZACJI SOŁECTW 2021

03.03.2021

"MIAS MAZOWSZE 2021” jest inicjatywą mającą na celu zaspokajanie potrzeb sołectw poprzez udzielanie przez Województwo Mazowieckie wsparcia finansowego gminom wiejskim i miejsko-wiejskim z terenu Mazowsza, realizującym zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym, istotne dla społeczności danego sołectwa reprezentowanego przez Zebranie Wiejskie i/lub Radę Sołecką.

Ze środków własnych budżetu Województwa dofinansowane mogą być, realizowane przez Gminy, zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym w zakresie:

 1. ładu przestrzennego, zieleni gminnej i zadrzewienia, np.: organizowanie, budowa i tworzenie nowych, lub odbudowa, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, modernizacja, odnowa, oczyszczenie, rewitalizacja i zmiany aranżacji oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, parków, ogrodów ozdobnych i botanicznych, zieleńców, alei drzewnych i krzewnych, skwerów, trawników, rabat kwiatowych, kwietników, roślinnych aranżacji ozdobnych, stawów, oczek wodnych, fontann, tężni, zbiorników i cieków wodnych, a także obiektów małej architektury i elementów ogrodzeń;
 2. organizowania, budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, modernizacji, odnowy, rewitalizacji i remontu budynków, obiektów, miejsc, instalacji i infrastruktury służących użyteczności publicznej (w tym ich elementów składowych oraz elementów
  im towarzyszących i ich otoczenia) wraz z zakupem (w tym inwestycyjnym) wchodzącego w ich skład wyposażenia, które pełnią funkcje sportowe, rekreacyjne i turystyczne, w tym w szczególności: stadionów, boisk piłkarskich, boisk sportowych, boisk sportowych wielofunkcyjnych, hal sportowych, trybun sportowych, szatni, przebieralni, pływalni, basenów, siłowni, siłowni zewnętrznych, ścianek wspinaczkowych, skateparków, ścieżek rowerowych, placów sportowo-rekreacyjnych, deptaków, skwerków, hal i scen widowiskowych, obiektów koncertowych, remiz, wiat rekreacyjnych, zadaszeń, placów i sal zabaw;
 3. organizowania, budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, modernizacji, odnowy, rewitalizacji i remontu budynków, obiektów, miejsc, instalacji i infrastruktury służących użyteczności publicznej (w tym ich elementów składowych oraz elementów
  im towarzyszących i ich otoczenia) wraz z zakupem (w tym inwestycyjnym) wchodzącego w ich skład wyposażenia, które pełnią funkcje związane z poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym w szczególności: budynków strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych i sprzętu OSP, infrastruktury przyjaznej dla osób z niepełnosprawnościami, edukacyjnych miasteczek ruchu drogowego, sygnalizacji świetlnej, tablic i znaków informacyjnych oraz ostrzegawczych, oznakowania przejść dla pieszych, wiat i zatok przystankowych, chodników, placów i miejsc postojowych oraz parkingowych, progów zwalniających,  stacjonarnych toalet publicznych, śmietników, koszy na śmieci, oświetlenia ulicznego – w tym m.in. energooszczędnego;
 4. organizowania, budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, modernizacji, odnowy, rewitalizacji i remontu budynków, obiektów, miejsc, instalacji i infrastruktury służących użyteczności publicznej (w tym ich elementów składowych oraz elementów
  im towarzyszących i ich otoczenia) wraz z zakupem (w tym inwestycyjnym) wchodzącego w ich skład wyposażenia (funkcjonalnego i użytkowego o charakterze trwałym), które pełnią funkcje związane z rozwojem oświatowym, kulturalnym i reprezentacyjnym oraz pielęgnowaniem narodowej i lokalnej tożsamości i dziedzictwa historyczno-kulturalnego lub służą wspieraniu integracji lokalnej społeczności i kształtowaniu świadomości obywatelskiej mieszkańców, w tym w szczególności: gminnych bibliotek i punktów bibliotecznych (wraz z zakupem książek), świetlic wiejskich, domów kultury, sal kół gospodyń wiejskich, sal szkoleniowych, przedmiotów oraz obiektów i miejsc o charakterze reprezentacyjnym oraz historycznym lub pamiątkowym, sal pamiątkowych i ekspozycyjnych, pomników, miejsc pamięci, tablic pamiątkowych, muzeów, skansenów, placów i miejsc spotkań lokalnej społeczności;
 5. wsparcia rozwoju i promocji twórczości folklorystycznej, rękodzieła ludowego i innej twórczości społeczno–kulturalnej, na przykład poprzez zakup (w tym inwestycyjny) lub rewitalizację strojów ludowych, instrumentów muzycznych, sprzętu nagłaśniającego oraz innych trwałych elementów inscenizacyjnych niezbędnych dla funkcjonowania zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub rozwojem lokalnej kultury.

Ze środków własnych budżetu Województwa nie mogą być dofinansowane zadania polegające na przeprowadzaniu jednorazowych i cyklicznych wydarzeń o charakterze: kulturalnym, religijnym, edukacyjnym, sportowym, rozrywkowym itp., takich jak: festiwale, koncerty, obchody i uroczystości rocznicowe, festyny, jarmarki, kiermasze, prelekcje, wykłady, szkolenia, sympozja, zjazdy, spotkania, wystawy, jako nie spełniające wymogów merytorycznych „MIAS MAZOWSZE 2021”. Za niespełniające wymogów merytorycznych „MIAS MAZOWSZE 2021” będą uznawane również zadania polegające na zapewnieniu organizacji, zabezpieczenia i oprawy wydarzeń, o których mowa powyżej.

Poszczególne Zebrania Wiejskie i/lub Rady Sołeckie reprezentujące sołectwa z terenu Gminy, na podstawie oceny bieżących potrzeb lokalnej społeczności danego sołectwa, opracowują zadania mające na celu zaspokojenie tych potrzeb. Potwierdzenie konieczności realizacji danego zadania następuje poprzez podjęcie/wystawienie przez Zebranie Wiejskie i/lub Radę Sołecką stosownego dokumentu (np. uchwały, opinii, decyzji, deklaracji, informacji), będącego podstawą do uznania przez Województwo, iż dane zadanie jest istotne dla rozwoju i funkcjonowania sołectwa. Gmina dokonuje wstępnej selekcji wybierając spośród zadań wskazanych przez sołectwa te, które zostaną zgłoszone przez tę Gminę do udziału w „MIAS MAZOWSZE 2021”. Kopię dokumentu wystawionego przez Zebranie Wiejskie i/lub Radę Sołecką załącza się do Wniosku o przyznanie pomocy finansowej.

Wnioski nie mogą dotyczyć sołectw, które zostały wskazane jako partycypujące w zadaniach dotychczas zrealizowanych w ramach uprzednich edycji "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw" w latach 2018-2020.

W przypadku braku wyboru osoby pełniącej funkcję sołtysa w danym sołectwie, wniosek o przyznanie pomocy finansowej dotyczący zadania realizowanego na terenie tego sołectwa zostanie bezwzględnie odrzucony na etapie oceny formalnej.

Wysokość pomocy finansowej wynosi do 50% kosztów kwalifikowalnych i nie więcej niż 10 000,00 zł na jedno zadanie.

Zapraszamy sołectwa, które dotychczas nie korzystały z wsparcia w ramach programu MIAS MAZOWSZE do zgłaszania zadań istotnych dla danego sołectwa i możliwych do realizacji w ramach Programu do Urzędu Gminy w Sobieniach-Jeziorach w terminie do 15 marca 2021r. Zgłoszenie powinno zawierać uchwałę Zebrania Wiejskiego + opinię Rady Sołeckiej oraz szacunkowy kosztorys zadania i/lub oferty cenowe dotyczące poszczególnych elementów zadania.

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Stanisław Zygmunt Wirtek</strong></p>

Stanisław Zygmunt Wirtek

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 
godz. 7.00-15.00

Urząd Gminy Sobienie - Jeziory

ul. Garwolińska 16
08-443 Sobienie-Jeziory
tel. 25 685 80 90
tel./fax. 25 685 80 92
e-mail: gminasj@gminasj.pl

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

kwiecień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.