Logo Gmina Sobienie-Jeziory

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 5048
W sumie: 212778

News

News zdjęcie id 128

Ogłoszenie Wójta Gminy Sobienie-Jeziory o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobienie-Jeziory

04.08.2015

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SOBIENIE-JEZIORY
o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobienie-Jeziory

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Sobienie-Jeziory Nr XV/85/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobienie-Jeziory wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 4 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sobienie-Jeziory, ul. Garwolińska 16, 08-443 Sobienie-Jeziory, pokój nr 5, w godzinach pracy Urzędu.

Projekt zmiany Studium obejmuje częściowo miejscowości Dziecinów i Warszawice. Granicami obszaru objętego zmianą są: od północy – linia PKP, od wschodu – granica obrębu Warszówka i Warszawice, od południa - Kanał Warszawicki do mostu, dalej po drodze gminnej i granicy obrębu Warszawice, od zachodu – droga wojewódzka
nr 801.

Projekt zmiany Studium w okresie wyłożenia będzie opublikowany na stronie internetowej www.sobieniejeziory.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2015 r. (środa) w siedzibie Urzędu Gminy Sobienie-Jeziory, sala nr 2 od godz. 1000.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Uwagi do projektu zmiany Studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Sobienie-Jeziory z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  30 września 2015 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt w/w zmiany Studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do dnia  30 września 2015 r.
w formie pisemnej do Wójta Gminy Sobienie-Jeziory, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: gminasj@gminasj.pl bez opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag będzie Wójt Gminy Sobienie-Jeziory.

 

Wójt Gminy Sobienie-Jeziory

Załączniki:

 1. Tekst zmiany studium
 2. Rysunek studium
 3. Prognoza oddziaływania na środowisko
 4. Załączniki graficzne – 4 szt.:
  Rys. nr 1
  Rys. nr 2
  Rys. nr 3
  Rys. nr 3 skala 1:10 000

   
 5. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobienie-Jeziory rozwiązaniami

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Stanisław Zygmunt Wirtek</strong></p>

Stanisław Zygmunt Wirtek

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 9.00-17.00,
wtorek - piątek 7.00-15.00

Urząd Gminy Sobienie - Jeziory

ul. Garwolińska 16
08-443 Sobienie-Jeziory
tel. 25 685 80 90
tel./fax. 25 685 80 92
e-mail: gminasj@gminasj.pl

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.