Logo Gmina Sobienie-Jeziory

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 5974
W sumie: 63097

News

News zdjęcie id 225

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

01.04.2016

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ogłasza

nabór wniosków

o przyznanie d o f i n a n s o w a n i a na podjęcie

działalności gospodarczej:

 

1) ze środków Funduszu Pracy dla 28 osób bezrobotnych,

2) w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej, pozostających bez pracy w powiecie otwockim (I)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS dla 5 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia,

3) w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS dla 25 osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat
(tzw. młodzież NEET zgodnie z definicją przyjętą w POWER 2014-2020) *

 

Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej może być udzielone osobie bezrobotnej, dla której ustalono profil pomocy II lub w uzasadnionych przypadkach profil pomocy I oraz utworzono Indywidualny Plan Działania, w którym zaplanowano ubieganie się o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej.

 

ZASADY NABORU WNIOSKÓW

Termin składania wniosków:  18.04.2016 r. - 25.04.2016 r. do godz. 15.30

Miejsce składania wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku, ul. Górna 11

Sekretariat urzędu - pokój nr 14

e – mail: sekretariat@pup.powiat-otwocki.pl

 

Sposób i forma składania wniosków:

 • wnioski można składać osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną (podpis elektroniczny) lub za pośrednictwem kuriera; w przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub za pośrednictwem kuriera
  o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku,
 • wnioski należy składać wyłącznie na obowiązującym formularzu opracowanym przez PUP w Otwocku,
 • wniosek należy wypełnić czytelnie bez pozostawiania nie wypełnionych rubryk/ punktów, jeżeli któraś
  z pozycji wniosku nie dotyczy Wnioskodawcy należy wpisać: „brak”, „nie posiadam”, „nie wymagane”,
 • w przypadku nie wypełnienia jakiejkolwiek pozycji we wniosku lub braku wszystkich wymaganych załączników – wniosek nie będzie podlegał rozpatrzeniu,
 • niedopuszczalne jest jakiekolwiek modyfikowanie lub usuwanie elementów wniosku – dopuszcza się dodawanie stron, rozszerzanie rubryk wynikających z objętości treści,
 • wniosek powinien być zszyty lub w inny sposób trwale połączony uniemożliwiając wysunięcie się którejkolwiek strony,
 • wniosek przed jego złożeniem nie podlega konsultacji.

 

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI FINANSOWE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

Kto może składać wnioski:

 

Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przydzielone wyłącznie osobie bezrobotnej zarejestrowanej
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku, która:

 

1) w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku:

 • nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zwanej dalej „ustawą” oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o której mowa
  w art.62a ustawy,
 • nie przerwała z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału
  w działaniachw ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa w art. 62a ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
 • po skierowaniu podjęła szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie,

2) nie otrzymała bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,

3) spełnia warunki przepisówrozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie  stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( DZ. Urz. UE L 352
z 24.12.2013, str. 1)
,

4) nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania – zakończyła działalność gospodarczą w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,

5) nie była karana w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. – Kodeks karny(Dz. U. z 1997r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary(tekst jednolity, Dz. U. z 2012r. poz. 768 z późn. zm.),

6) nie złożyła wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,

7) zamierza prowadzić działalność na terenie województwa mazowieckiego (przez prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu niniejszego regulaminu uważa się posiadanie przez bezrobotnego siedziby firmy na terenie województwa mazowieckiego),

8) zobowiąże się wykorzystać środki zgodnie z przeznaczeniem i rozliczyć je w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej,

9) zobowiąże się do zwrotu środków otrzymanych a nie wydatkowanych w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej,

10) zobowiąże się rozpocząć działalność gospodarczą po otrzymaniu środków z Funduszu Pracy i prowadzić ją przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku
o zawieszenie jej wykonywania (do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego),

11) zobowiąże się nie podejmować zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności  gospodarczej,

12) posiada wymagane uprawnienia do prowadzenia planowanej działalności (np.: licencje, zezwolenia),

13) posiada ustalony profil pomocy II lub w uzasadnionych przypadkach profil pomocy I oraz zaplanowane dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej w Indywidualnym Planie Działania.

Szczególowe informacje i druki do pobrania na stronie POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OTWOCKU

Wójt gminy

Wójt Gminy
Sobienie-Jeziory
Kamil Choim

Przyjmuje w sprawie
skarg i wniosków
w poniedziałki w godz. 15.00-17.00.
Wójt przyjmuje interesantów
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

PYTANIA DO WÓJTA
 można kierować na adres e-mail: kchoim@gminasj.pl

 

Casinò online: il casinò importato a casa tua

Quest'estate, approfittate delle molte innovazioni che gli sviluppatori stanno portando per rendere i casinò online più attraenti. Uno dei molti vantaggi è la possibilità di giocare a distanza.

Infatti, grazie ai casinò online, ora puoi giocare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ovunque tu sia. Tutto ciò di cui avete bisogno è una connessione internet e un computer portatile o un telefono cellulare per connettervi. Con un solo clic, avrai accesso istantaneo e illimitato a una vasta selezione di giochi per tenerti occupato tutta l'estate.

Se stai giocando in modalità "reale

È estate, e i casinò online ti porteranno in un viaggio con nuovi ed esotici giochi di casinò. Con l'innovativo casinò dal vivo, godetevi il video sui tavoli di poker, craps e roulette senza alcun tress. Per tutto il tempo sei guidato dalle animazioni e dall'intervento del croupier.

L'aspetto della sicurezza non viene trascurato nei casinò online http://sarzanagolfclub.it. Tecnologie molto più avanzate e protocolli di sicurezza proteggono le vostre informazioni personali: nome, numero di telefono, indirizzo, così come le vostre transazioni bancarie.

L'estate è più divertente con i bonus. I casinò online ti offrono sempre di più. Raddoppia o addirittura triplica il tuo deposito iniziale. Subito dopo il tuo primo deposito, ricevi un bonus di benvenuto. Dopo di che avrete diritto a bonus fedeltà e promozioni in denaro reale o in regali: viaggi, auto, soggiorno in un hotel di lusso, gadget elettronici, ecc.

Ravviva la tua estate con giochi gratuiti

Non vuoi metterci dei soldi ma vuoi comunque giocare? La modalità divertimento è per te. Ti dà accesso a tutti i giochi senza fare un deposito. Solo per divertimento. Se stai imparando a giocare, questa è una buona opportunità per imparare il gioco.

Cosa dire in conclusione

Ricordiamo alla fine che la vostra estate può diventare indimenticabile con un semplice clic su un jackpot progressivo. E anche senza, si può ancora godere delle virtù del gioco d'azzardo giocando per divertimento nei casinò online che offrono questo tipo di servizio. Niente soldi da scommettere, niente stress. Ma su alcuni siti, potresti anche vincere qualche euro. In caso contrario, avrete certamente imparato a padroneggiare alcuni dei meccanismi del gioco d'azzardo online.

Godziny pracy Urzędu:
pn. - godz. 9.00-17.00
wt.-pt. - godz. 7.00-15.00

Urząd Gminy Sobienie - Jeziory

ul. Garwolińska 16
08-443 Sobienie-Jeziory
tel. 25 685 80 90
tel./fax. 25 685 80 92
e-mail: gminasj@gminasj.pl

A visit to this place gives everyone as many pleasant impressions as the best payout online casino canada gives its players with its games and payouts. New impressions and bright emotions from new places and games always have a positive effect on the good condition of people.

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

maj 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.