Logo Gmina Sobienie-Jeziory

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 6673
W sumie: 104453

News

News zdjęcie id 644

FIO MAZOWSZE LOKALNIE - KONKURS 2018

13.07.2018

 

 

Trwa nabór wniosków na inicjatywy oddolne, wsparcie grup samopomocowych i rozwój organizacji. Młode organizacje pozarządowe, obywatelskie grupy nieformalne i samopomocowe z terenu województwa mazowieckiego mogą ubiegać się o mikrodotacje od 1500 do 5000 złotych.

 

DO KOGO ADRESOWANY JEST KONKURS?

Konkurs adresowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych (min. 3 dorosłe osoby nienależące do żadnej organizacji pozarządowej), które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie mikrodotacji na projekty, które:

 1. Zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego.
 2. Wynikają z konkretnych potrzeb lub problemów danej społeczności.
 3. Mają jasno określony cel.
 4. Mają dobrze zaplanowane działania.
 5. Mają rozsądne koszty realizacji
 6. Przewidują działania skierowane do określonej grupy odbiorców, ale wychodzą w swoich działaniach
  lub dotykają pośrednio (za sprawą rezultatów lub wpływu) całych społeczności.
 7. Są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców
  i organizacji społecznych.
 8. Umiejętnie i w sposób przemyślany angażują zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
 9. Mają potencjał do zapoczątkowania trwałej zmiany w społeczności lokalnej.

TERMINY I WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski konkursowe należy składać w terminie od 5 do 19 lipca 2018 roku za pomocą generatora on-line.

Ocenie ekspertów podlegać będą wyłącznie wnioski o dofinansowanie złożone przez formularz wniosku dostępny na stronie http://generator.mazowszelokalnie.pl/. Wszelkie inne wnioski, przesyłane pocztą elektroniczną, tradycyjną, faksem czy innymi środkami komunikacji, a także dostarczane do siedziby Operatorów lub Ambasadorów FIO nie będą podlegały ocenie i rozpatrzeniu. Dodatkowo nie będą rozpatrywane żadne inne formy wnioskowania o wsparcie finansowe, w postaci pisma, petycji, wniosków itp. Złożenie wniosku o dofinansowanie w określonym terminie jest jedyną drogą umożliwiająca otrzymanie dofinansowanie w konkursie FIO Mazowsze Lokalnie.

TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE PROJEKTÓW

W Konkursie FIO-Mazowsze Lokalnie 2018 wniosek ma formę fiszki projektowej. Fiszka pozwala na opisanie działań
w sposób krótki i konkretny, nie wymaga podawania szczegółowego budżetu oraz harmonogramu.

Szczegółowe zasady Konkursu, w tym procedura wyboru projektów, została opisana w Regulaminie Konkursu
raz Poradniku Wnioskodawcy, które dostępne są na stronie 
http://mazowszelokalnie.pl/do-pobrania-2/.

Projekty realizowane jako inicjatywy oddolne mogą być realizowane w następujących obszarach:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 3. działalności charytatywnej;
 4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 5. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 6. ochrony i promocji zdrowia;
 7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem zpracy;
 9. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 10. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 12. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 15. wypoczynku dzieci i młodzieży;
 16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 17. wspierania i upowszechniania kulturyfizycznej;
 18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 19. turystyki i krajoznawstwa;
 20. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 21. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 22. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 23. ratownictwa i ochrony ludności;
 24. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 25. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 26. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 27. promocji i organizacji wolontariatu;
 28. pomocy Polonii i Polakom zagranicą;
 29. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 30. promocji Rzeczypospolitej Polskiej zagranicą;
 31. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 32. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 33. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w regulaminie.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Stanisław Zygmunt Wirtek</strong></p>

Stanisław Zygmunt Wirtek

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 
godz. 7.00-15.00

Urząd Gminy Sobienie - Jeziory

ul. Garwolińska 16
08-443 Sobienie-Jeziory
tel. 25 685 80 90
tel./fax. 25 685 80 92
e-mail: gminasj@gminasj.pl

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

luty 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.